Gwarancja


PNY udziela kupującemu Gwarancji w okresie podanym poniżej na wady materiału i produkcyjne, pod warunkiem właściwego stosowania Produktu.

Warunkiem dokonania zwrotu Produktu jest przedstawienie przez kupującego dowodu zakupu.

W ciągu 12 miesięcy od daty zakupu obsługę gwarancyjna &swiadczy Dystrybutor.

Po tym okresie przed zwrotem wadliwego Produktu do PNY kupujący musi uzyskać zgodę działu obsługi gwarancji PNY, przedstawiając potwierdzenie daty zakupu (faktura) i podając przyczyny wniesienia roszczenia gwarancyjnego.

Produkt musi zostać przesłany do PNY przesyłką opłaconą, w odpowiednim opakowaniu, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i ubezpieczony, jeśli jest to wskazane.

Zobowiązania PNY wynikające z niniejszej umowy są ograniczone, zgodnie z wyborem PNY, do wymiany Produktu na naprawiony lub zupełnie nowy Produkt o podobnych lub lepszych parametrach lub do zwrotu kosztów Produktu.* * Szczególowe informacje na ten temat znajdują sie w naszej procedurze RMA.

PNY nie udziela gwarancji na utratę danych cyfrowych lub analogowych, obrazów lub dźwięków (w tym danych zapisanych na Produkcie przesłanym w celu naprawy do PNY) i nie przejmuje odpowiedzialności za straty tego rodzaju.

Produkt GeForce przeznaczony jest wyłącznie do wykorzystania przez indywidualnych użytkowników końcowych. Nie jest on przeznaczony do zastosowań bazodanowych i/lub do zastosowań komercyjnych w ramach klastrów GPU („Wykorzystanie przez przedsiębiorstwa”). Wszelkie wykorzystanie produktu GeForce przez przedsiębiorstwa spowoduje wygaśnięcie niniejszej gwarancji.

Dowolne oprogramowanie dostawcy strony trzeciej, dołączone do Produktu, dostarczane jest w stanie takim jak jest. PNY nie ponosi odpowiedzialności za jakość, sposób działania, dokładność i skuteczność działania takich programów lub innych ich parametrów.

Okres gwarancji:
 • PC Memory : 10 years
 • Professional Graphic Cards : 3 years
 • PNY GPU Servers : 3 years
 • NVIDIA DGX : equal to the NVIDIA support contract period
 • PREVAILPRO Mobile Workstation : 3 years - for more details, please refer to our PREVAILPRO Standard Warranty
 • Graphic Cards : 3 Years: Due to the significant increase of inappropriate use of GEFORCE GTX graphic cards in applications such as (but not limited) cryptocurrencies mining, data mining, mining farms, PNY reserves the right to not accept a return under warranty
 • SSD : dokument gwarancyjny
 • SD / MicroSD / CompactFlash : 5 years
 • Card Readers : 2 years
 • Selfie Stick : 2 years
 • Smartphone lenses: 2 years
 • Storedge : 5 years
 • HDMI cables : 10 years
 • Flash Drives : 2 years
 • Charge & Sync Cables : 2 years
 • Mini Display Port Adapters : 10 years
 • PowerPacks : 1 Year
 • Car Chargers / Wall Chargers / Wireless Chargers: 2 Years

Lączna odpowiedzialność PNY w odniesieniu do Produktu i wyłączny środek naprawczy użytkownika ograniczone są do maksymalnie zwrotu ceny Produktu. PNY i jego autoryzowani partnerzy bądź dystrybutorzy detaliczni nie będą w żadnych okolicznościach odpowiedzialni za szkody bezpośrednie lub pośrednie, utratę zysku, niezrealizowane transakcje lub niewypełnione umowy, problemy z użytkowaniem, nieuzyskane oszczędności, utratę danych, poniesione straty lub niezrealizowane zyski.

W związku z tym kupujący powinien zapewnić zapasową kopię danych na drugim nośniku.


Celem uchwalenia Dyrektywy nr 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady jest promocja recyklingu sprze’tu elektrycznego i elektronicznego.

Logo przedstawiaja’ce przekre’slony kubel/ na ’smieci oznacza, .ze produkt nie powinien by’c wyrzucany razem z odpadkami pochodza’cymi z gospodarstwa domowego. Powinien by’c on przetworzony i odzyskany w odpowiednich kanal/ach, gdy.z prawdopodobnie zawiera substancje, które moga’ by’c szkodliwe dla zdrowia ludzkiego lub ’srodowiska naturalnego. Brak sortowania odpadów mo.ze w ostateczno’sci spowodowa’c pocia’gnie’cie do odpowiedzial-no’sci karnej. Urza’dzenie nale.zy podda’c utylizacji w odpowiednim punkcie odbioru lub zabra’c je do dystrybutora celem wymiany "jeden za jeden ". Wie’cej informacji na temat systemu odbioru udziela’ wl/adze lokalne lub dystrybutorzy. Ostatecznym celem jest stworzenie ka.zdemu u.zytkownikowi mo.zliwo’sci przyczynienie sie’ do zachowania zasobów naturalnych i ochrony zdrowia ludzkiego.

Copyright © 2015 PNY. All rights reserved.